Ahlak Felsefesi

iTunes / RSS

 • Etik, felsefenin ahlaki değerlerle ilgili olan alt dalına karşılık gelir. Antik Yunanca “ethos” (karakter, adet olan hayat tarzı) sözcüğünden türemiştir.
 • Ahlak, bir topluluk içinde yaşayan insanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş eylem kuralları, normlar silsilesi ve değer sistemidir. Ahlak bize belirli bir toplulukta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyler; toplumlar arasında benzer ahlaki kurallar olabileceği gibi farklılıklar da söz konusudur.

Okumaya devam et “Ahlak Felsefesi”

Bilgi Felsefesi

iTunes / RSS

 • Antik Yunanca “bilgi” anlamına gelen “episteme” ve “akılcı söz” anlamına gelen “logos” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelen epistemoloji, felsefenin bilgiyi inceleyen teorik bir dalıdır.
 • Epistemoloji bilgi kavramının kendisi, doğa, türleri, kaynağı, neye bilgi denilip neye denilmeyeceği, bilginin doğruluk ölçütü gibi sorulara cevap arar.
 • Doğrudan doğruya bilgi kavramının kendisiyle meşgul olan epistemoloji, metafizikle birlikte felsefenin en önemli iki alt dalından biridir. Klasik anlamda ilk felsefe olarak ele alının metafizik, modern bilim devrimi ile beraber yerini çoğunlukla epistemolojiye bırakır.
 • Epistemolji konusu itibariyle belki de felsefeye özgü tek inceleme alanını oluşturur. Bu konudan kısaca felsefe nedir programından bahsetmiştik. Birçok disiplin ve bilimle birlikte aynı konular üzerinde çalışan felsefe, konu bilginin bizatihi kendisi olunca yalnız kalır. Bu yönüyle de ona ilk felsefe demek belki de pek yanlış bir tanımlama olmayacaktır.
 • Epistemoloji bütün disiplinlerin temelinde yer alır çünkü söz konusu felsefe disiplinlerinin sistematik kavrayışlarıyla dayandıkları ilke ve kabuller, ancak epistemolojik olarak oluşturulup temellendirilebilir.

Okumaya devam et “Bilgi Felsefesi”

Varlık Felsefesi

iTunes / RSS

 • Metafizik, felsefenin varlığı konu edinen bölümüdür. Günümüzde metafizik ile ontoloji arasında bir ayrım yapılmaz. Metafizik, İlk çağ ve orta çağ boyunca en temel ve ilk felsefe olarak incelenmiştir.
 • Metafizik ve ontoloji kelimelerinin ortaya çıkışlarına bakalım kısaca:
 1. Aristoteles görünen dünyadaki maddelerin bilimine “fizik” (phusika) adını verecek buna “ikinci felsefe” diyecektir. Duyularla kavramaktan uzak olan, akıl yoluyla kavranan varlığı üzerine araştırmaların yapılacağı bilim olan ontoloji de (Yunanca “to on” (var olan) ve “logos” (akılla söylenen söz)) kelimelerinin birleşiminden meydana gelecek ve ontoloji ilk felsefe olarak nitelenecektir.
 2. Takip eden yıllarda öğrencisi Rodoslu Andronikos’un bu ilk felsefe notlarını tasnif ederken kitaba meta-fizik (fizik sonrası, ötesi) (meta ta phusika) anlamına gelen başlığı atacak ve bu alan bazen teolojinin de konularıyla uğraşacak olan bilim dalının ismi olacaktır. Okumaya devam et “Varlık Felsefesi”

Felsefe Nedir?

iTunes / RSS

 • Felsefe kadar adı farklı şeylere mal edilen başka bir konu, disiplin ya da uğraş alanı azdır. Hayat felsefesi, felsefe yapma, filozof yakıştırmaları vb. Nasıl ki fizik ya da matematik elimize aldığımız bir iki kitapla öğrendiğimiz yarım yamalak bilgilerle yapılmazsa, felsefe de eğitimle kazanılan bilgi birikimi ve beceri olmadan amatörlüğü aşan düzeyde yapılamaz. Biz de bizi bu bilgi birikimine ulaştıracak eğitim serimize bu programla başlıyoruz.
 • Neyle uğraştığımızı bilmemiz açısından felsefenin tanımını yapmak ne kadar önemli olsa da bu soru, felsefi araştırmanın konusu olacaksa cevaplanmaya değer olacaktır. Çünkü bu yaklaşım felsefenin doğasına uygun tek yaklaşım olacaktır. Bu önerme felsefenin giriş niteliğinde kısa bir tanımını yapınca daha anlamlı olacak.
 • Önce felsefenin kısa bir tanımını yapalım. Sonrasında bunu tarihsel süreciyle değerlendirip nihai yargımıza varalım.

Okumaya devam et “Felsefe Nedir?”